HDP, Gençlik Bakanlığı’nın kurulması, seçme, siyasi partilere üye olma ve dernek kurma yaşının 16’ya düşürülmesi için meclise kanun teklifi sundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Başkanlığı’na 29 maddeden oluşan “Gençlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi sundu. Kanun teklifinde, Gençlik Bakanlığı’nın kurulmasını ve seçme, siyasi partilere üye olma, derneklere vasi olmadan üye olma ve kurma yaşının 16’ya düşürülmesi önerildi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Türkiye nüfusunun yüzde 23’ünün genç nüfustan oluştuğu belirtilen teklifin gerekçesinde, “Gençlik sadece bir yas¸ grubu olarak tanımlanmamalıdır. Gençler, toplumsal yaşamdan yalıtılmış¸ bir grup değildir ve her yas¸ grubu açısından olduğu gibi, ekonomik ve toplumsal olaylardan etkilenmektedir. Bu nedenle kendine özgü özellikleri göz önünde tutularak, ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarının tanınması ön planda tutulmalıdır” denildi. Kanun teklifinde gençlerin yaşadığı kimi sorunlara ve sorunların çözümüne dair şunlara belirtildi: “Gençlik Bakanlığı’nın kurulması ile amaçlanan salt gençlerin korunması değil, kendine özgü durumu ve özerkliğinin kabulüyle gençlerin güçlendirilmesi yaklaşımının geçerli olmasıdır. Bu amaçla, Gençlik Bakanlığı ile devletin, gençlerin gelişimini, toplumsal ve siyasal yaşama aktif ve eşit biçimde katılmasını sağlayacak çalışmaları yürütmesi ve desteklemesi yönünde olumlu tüm önlemleri alacağına dair bir düzenleme yapması gerekir.”

EŞİTLİK İLKESİ

Gençlik Bakanlığı’nda ‘yaş’ın da açıkça belirtilmesi, gençlerin yaş temelli olarak ayrımcılığa uğramasına karşı yasal bir koruma sağlayacaktır. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılım alanında geliştirilecek özel önlemlerin gençleri de kapsaması ve özel önlemlere açık bir göndermede bulunan ve devlete bu şekilde açık bir yükümlülük öngören bir düzenleme yapılması olumlu olacaktır.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Gençlerin siyasi partilere üyelik yaşında yükseköğretim öncesinde ortaöğretime devam eden gençleri kapsayan ve siyasi partilere üyelik yaşının ve seçme yaşının 16’ya kadar düşürülmesini içeren bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. Seçme yaşının 16’ya düşmesi için Anayasa değişikliği gerekeceği için süreci Gençlik Bakanlığı takip edecektir.

“GENÇLİK BAKANLIĞI ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÇALIŞMALIDIR”

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurları olan sivil toplum kuruluşları açısından örgütlenme biçimi, sadece dernek ve vakıflarla sınırlı tutulmamalıdır. Gençler tarafından sıklıkla bir araya gelerek oluşturulan platform, kulüp, girişim, kolektif vs. gibi farklı adlarla ve farklı amaçlarla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu belli bir süreklilik arz eden toplulukların, örgütlenme özgürlüklerinin de anayasada güvenceye kavuşturulması olumlu olacaktır. Gençlik Bakanlığı örgütlenme özgürlüğünü geçerli hale getirmek için çalışmalıdır.
Gençlik Bakanlığı, herkesin kendi anadilinde eğitim ve kamu hizmetlerinden yararlanmasının (anadilde eğitim gibi) güvence altına alınmasını sağlamalıdır.
Gençlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenmesi noktasında insanca bir yaşam için gereken ücret yanında, gençler açısından farklı muameleyi engelleyecek bir düzenlemeler yapmalıdır.