4 Aralık 2020, Cuma

Birleşik Metal-İş: Açılan yaralar gün geçtikçe derinleşmektedir

Birleşik Metal-İş, 24 Haziran seçimlerinden önce bir manifesto yayınladı. Açıklamada, “Biz işçiler olarak, seçime girecek parti ve adaylar nezdinde, yaşanan sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dile getirmeyi bir gereklilik ve hak olarak görüyoruz” denilerek, talepler sıralandı.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]B[/mks_dropcap]irleşik Metal-İş, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala, bir manifesto yayınladı. Türkiye’nin AKP tarafından hızla bir krize doğru sürüklendiğinin belirtildiği açıklamada, “Yüksek büyüme söylemine karşın, zaten uzun süredir, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, en fazla oranda bireysel borçlara yansıyan yüksek faiz nedeniyle emekçilerin yaşam koşullarında bir iyileşme söz konusu değildir” denildi. Açıklamada, Türkiye’de hemen hemen her kurumun açık verdiğinin altı çizilirken, yabancı kaynağa bağımlılık sürdükçe giderek daha kırılgan bir yapıya bürünen bir durumla karşı karşıya kalınacağına değinildi.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Krizin faturasının emekçilere çıkarıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu krizin faturasını emekçilerin kıdem tazminatı hakkına göz koyarak, esneklik uygulamalarını tek çıkar yol olarak dayatarak, işçilerin örgütlü iradesini grev yasakları ve işçileri zapturapt altına alan sendikal düzenle aşmaya heves edenlere ve hatta ücretleri düşürme arayışını gündeme getirenlere izin vermeyeceğiz.” Açıklamada, Türkiye’de Ağustos 1989’da 32 sayılı kararla sermaye hareketlerini serbest bırakarak başlatılan ultra liberalleşme sürecine ilişkin olarak, “Erdoğan rejimi ile şahikasına ulaşmıştır. Borçlanarak büyüme hevesinin sonucu olarak dış borçlar, rezerv pozisyonu, uluslararası yatırım pozisyonu ve cari denge endişe verecek ölçüde bozulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

‘İHRACATÇILARA BÜTÇEDEN RANT AKTARILIYOR’

Tüm dünyada olduğu gibi yeni liberal politikalarının sonucunda emek kesimleri ile sermaye kesimleri arasında çok ciddi bir gelir ve servet dağılım uçurumunun oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, “İçinden geçtiğimiz bu ekonomik çalkantı toplumda dövize yönelişi körüklemekte bunun en büyük mağduru sade vatandaş olmaktadır. Servet sahipleri döviz spekülasyonları ile servetlerine servet eklemektedir” denildi. Açıklamada, Merkez Bankası tarafından dövizin yukarı doğru hareketlendiği ortamda döviz kurunu sabitlemenin döviz borcunu sabit kur üzerinden ödeyecek ihracatçılara bütçeden büyük bir rant aktarmak anlamına geldiği aktarıldı. “Çünkü Merkez Bankası’nın karşılaştığı kârlar ve zararlar sonunda Hazine’ye intikal etmektedir” diye belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Hazine’ye intikal etmesi demek de kamu bütçesinden, hepimizin cebinden sermayenin bir kesimine kaynak aktarılması anlamına gelmektedir. Ekonomik alanda sermaye lehine atılan adımlar elbette tüm diğer alanlarda da emek ve insan karşıtı süreçlerin önünü açmaktadır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, hukuk, siyaset, sanat, spor alanlarında emekçi sınıfların ve dezavantajlı kesimlerin aleyhine, tamamen sermayenin yararına uygulamalar açılan yaraları gün geçtikçe derinleştirmektedir.”

BİRLEŞİK METAL-İŞ TALEPLERİNİ SIRALADI

Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde cumhuriyet döneminin en kritik seçimlerinden birine gireceğinin altının çizildiği açıklamada, “Biz işçiler olarak, seçime girecek parti ve adaylar nezdinde, yaşanan sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dile getirmeyi bir gereklilik ve hak olarak görüyoruz. Bu çerçevede geçimini emek gücünü satarak sağlayan milyonların sesini duymak istemeyenlere karşın sesimizi ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” denilerek, talepler sıralandı.

Talepler ise şöyle:

 • 23 Mayıs Çarşamba günü döviz kurunun fırlaması ve ardından gelen Para Piyasaları Kurulu’nun faizi artışı kararı arasındaki süreçte büyük vurgun yapanlar kamuoyuna açıklanmalıdır.
 • Krizin maliyetinin kamuya yıkılmasının önüne geçilmelidir.
 • Kamu kaynaklarının, şirketlerin borçlarının üstlenmesinin önüne geçilmelidir.
 • Ekonomik çalkantının maliyeti ve şirketlerin risklerinin toplumsallaştırılması uygulamasına son verilmelidir.
 • “Karlar sermayeye zararlar kamuya” zihniyetinin bu süreçte bir kez daha hortlamasına izin verilmemelidir, krizin faturası emekçilerin sırtına yüklenmemelidir
 • Nasıl sermaye için kredi garanti fonu gibi programlar söz konusuysa kriz sürecinde ihtiyaç kredilerini ve kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çeken halka da borçların yeniden takvimlendirilmesi borç yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır.
 • Sadece kredisini ödediği konuta sahip olanların borç yükünde belli bir limite kadar kolaylık sağlanmalıdır.
 • Şirketlerin iflası halinde, üretim ve istihdamın devam etmesinin koşulları aranmalı ve farklı kolektif mülkiyet biçimleri altında emekçilerin yönetim ve denetimde etkin kılınması sağlanmalıdır. Bunun koşulları olmadığı durumlarda işçilere hem istihdam olanakları konusunda hem de mali hakları konusunda öncelik verilmelidir.
 • İşçinin haklarından feragat etmesi temelinde şekillenen zorunlu arabuluculuk uygulaması derhal son bulmalıdır.
 • Emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülmeli ve emekli maaşları insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltilmelidir. Emekçilere zorla dayatılan ve özel sigorta şirketlerine kaynak aktarmaya yarayan zorunlu emeklilik uygulamasına derhal son verilmelidir.
 • Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.
 • Kriz karşısında liberal reçetenin öne sürdürdüğü gibi kamuyu küçültme yoluna gidilmemeli. Ancak vergi gelirlerinde son tahlilde emekçinin ödediği dolaylı vergiler yerine, kar, rant ve servetten alınan dolaysız vergilere ağırlık verilmelidir. Ayrıca vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli vergide “çok kazanandan çok, az kazanandan az” ilkesi hayata geçirilmelidir.
 • İş güvencesinin kapsamı genişletilmeli, esnek ve güvencesiz çalışmayı kolaylaştıran taşeron çalıştırma, kiralık işçilik ve sözleşmeli personel düzenlemeleri uygulamalara son verilmelidir. Özel istihdam büroları kapatılmalıdır.
 • Başta grev hakkı olmak üzere sendikal haklar önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
 • Grev yasakları kalkmalı, bu çerçevede bakanlar kurulunun grev erteleme yetkisine son verilmelidir. Sendikanın bir işyerinde toplu sözleşme yapabilmesi için işçinin irade beyanı yeterli olmalıdır. Sendikalar arası uyuşmazlık durumunda yetki meselesi referandumla çözülmelidir. İşyeri ve işkolu barajı gibi işçi ile işveren arasındaki ilişkilere devletin doğrudan müdahalesine olanak tanıyan düzenlemeler kaldırılmalıdır.
 • Sendikaların toplu sözleşme yapılabilmesi için öngörülen yasal prosedür sadeleştirilmeli, hak düşürücü süreler kaldırılmalıdır.
 • Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, geçmişte özelleştirilmiş kurumların kamuya kazandırmanın yolları aranmalıdır
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkes için ücretsiz, nitelikli ve erişebilir biçimde kamusal bir hizmet haline getirilmelidir.
 • Gelir adaletsizliğini derinleştiren mevcut bütçe uygulamalarına son verip, halkın bütçe tercihlerinde söz sahibi olduğu katılımcı bir bütçe anlayışı benimsenmelidir.
 • Bir gün bile çalışsa işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olmalı ve hangi sebeple olursa olsun işveren tarafından çıkarılan her işçi kıdem tazminatı alabilmelidir. Ödeme güçlüğü çeken işverenlerin ödemeleri gereken tazminatlar ücret garanti fonundan karşılanmalıdır. Ayrıca kıdem tazminatına uygulanan tavan uygulamasına son verilmelidir.
 • İşsizlik bu ülkenin en önemli sorunlarından biridir. İşsizlikle mücadele için herkese insan onuruna yaraşır ve eğitimine uygun iş olanakları yaratılmalı, eğitim ve sağlık başta olmak kamu istihdamının ve kamu yatırımlarının payı artırılmalı, geçici ve güvencesiz işlere dayalı esnek çalışma biçimlerinden vaz geçilmelidir. Çalışma süreleri azaltılmalı, yıllık ücretli izin hakkı Avrupa Sosyal Şartında olduğu gibi en az 1 ay olarak belirlenmelidir. İşsizlik fonunun amacı dışında kullanılması kesin olarak engellenmeli, yararlanma şartları iyileştirilmelidir.
 • Haftalık resmi çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, fazla mesai uygulaması yasal yaptırımlarla sınırlandırılmalıdır.
 • Ülkemizde her gün 5-6 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği gerçeği çerçevesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkin önlemler alınmalı, denetimler artırılmalı, yaptırımlar ve cezalar caydırıcı hale getirilmeli, meslek hastalıklarının önlenmesi için tespit eden ve tedbir alan bir sistem oluşturulmalıdır. Yasalarda işverenlerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını azaltacak düzenlemelerden vaz geçilmeli, işçi odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası hayata geçirilmelidir.
 • Hem toplumda hem de çalışma hayatında kadın güçlendirilmelidir. Kadınların gündelik hayata ve istihdama katılımı teşvik edilmelidir. Çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılığa karşı somut adımlar atılmalıdır. Toplumun genelinde olduğu gibi işyerlerinde de kadına yönelik şiddet ve taciz engellenmelidir.
 • Kadının istihdama katılımında en büyük engellerden olan çocuk bakımı kamusal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Bir sosyal hak olarak işyerlerinde nitelikli bakım hizmetleri sunan kreşlerin açılması yaygınlaştırılmalı, küçük işyerleri için ortak kreşler açılmalıdır.
 • Stajyerlikte geçen süreler sigortalılığa doğrudan yansıtılmalıdır.
 • Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden biri de ne yazık ki Türkiye’dir. Gelir dağılımının daha dengeli hale gelmesi için sosyal devlet ilkesi etkili bir şekilde hayata geçirilmeli. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte insanca yaşayabileceği bir ücret düzeyine yükseltilmelidir.
 • Demokratik bir anayasa bu ülkenin 1980 askeri darbesinden bu yana en büyük özlemidir. Tüm hak ve özgürlüklerin tanındığı, yasama yürütme ve yargının eşit ve dengeli bir biçimde yapılandırıldığı, yargının bağımsızlığının güvence altına alındığı laik, demokratik ve sosyal bir anayasa hayata geçirilmelidir.

Son Haberler

İstanbul’da bugün ‘bulaşıcı hastalık’ nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti

İBB Mezarlıklar Dairesi, bugün İstanbul'da 231 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Dairesi, bugün İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını...

Türkiye’de bilgisayar fiyatları son bir yılda yüzde 92 arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de bilgisayar fiyatları bir yılda 2 kat arttı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de bilgisayar fiyatları bir yılda 2 kat arttı. Geçen yılın Kasım...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda test protokolü belli oldu

Temmuz ayında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda sporculara uygulanacak test protokolü belli oldu. Japon yetkililer, Temmuz ayında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda sporculara...

SAMULAŞ’ta grev kararı asıldı

Demiryolu İş Sendikası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında SAMULAŞ personeli için süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmamasının ardından grev kararı verildi. Demiryolu İş Sendikası...

Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 2 polisten birinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kahramanmaraş'ta ihbar üzerine bir otele giden polis...

Bakan Koca: “Koronavirüs vakaları 3 ilde yüzde 100 arttı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının son 2 haftada Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 arttığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin...

Uykusuz, Katar ve sokağa çıkma kısıtlamalarını kapağına taşıdı

Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Borsa istanbul'un yüzde 10 hissesinin satıldığı Katar ile sokağa çıkma kısıtlamasına yer verdi. Haftalık...

Bakanlıktan yeni tedbirlerle ilgili en çok merak edilen 5 soruya yanıt

Yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili yurttaşların en çok merak ettiği 5 soru, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19)...

Elde kalan füze rampalarını itfaiye aracı olarak İBB’ye satmışlar

Bir silah şirketinin Arap ülkelerine satmaya çalışarak başarısız olduğu 90 füze rampasını AKP döneminde İBB'ye tanesi 1,1 milyon dolardan...

Bir binanın bodrum katında tutulan 68 köpek kurtarıldı

Ankara'da, bir binanın bodrum katında 23'ü yavru 68 köpek bulundu. Köpekleri bodrumda tutan kişi hakkında 12 bin 308 lira...

7 banka, çalışma saatlerinde değişlik yaptı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk etapta 7 banka saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında ülke...

Ekrem İmamoğlu’ndan suikast iddialarına ilişkin ilk açıklama

Kendisi hakkındaki suikast iddiaları ile ilgili ilk defa konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim gündemimim koronavirüs pandemisi, bu iddialar...

Spotify, 2020’de Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıkladı

Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de toplam 320 milyon insanın audio dünyasında neler dinlediğini ve keşfettiğini ortaya koyan yılın en...

İstanbul’da bir bölge daha ‘riskli alan’ ilan edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi. Alınan karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi...

Gözden Kaçmasın